ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

Administrator
Kategoria:

Zebranie założycielskie Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego odbyło się 29 grudnia 1999 r. w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Radzyniu Podlaskim. Inicjatorem powstania stowarzyszenia był dotychczasowy przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego Dni Karola Lipińskiego – Zygmunt Pietrzak.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach – zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Lublinie w dniu 15 marca 2000 r. W dniu 27 marca 2001 r. Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy wpisał RTM do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000047553. Terenem działalności Towarzystwa jest miasto Radzyń Podlaski i powiat radzyński. W myśl posiadanego statutu, może ono prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. Towarzystwo zostało ustanowione na czas nieokreślony. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Radzyń Podlaski. Lokal stowarzyszenia mieści się w pałacu Potockich, przy ul. Jana Pawła II 2, tel. 0 83 352 7683.

Celem Towarzystwa jest rozwój i krzewienie wśród swoich członków i społeczeństwa kultury muzycznej, wokalnej i artystycznej. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Dla osiągnięcia wskazanego celu Towarzystwo ma prawo:

corocznie organizować cykle koncertów pod nazwą „Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim”, tworzyć amatorskie zespoły instrumentalne i śpiewacze wśród członków Towarzystwa lub osób do Towarzystwa nie należących, urządzać wieczorki muzyczne, koncerty, audycje, popisy i inne imprezy o charakterze muzyczno-artystycznym, szerzyć wśród członków Towarzystwa jak i wśród ogółu społeczeństwa zamiłowanie do muzyki i śpiewu, organizować zebrania i wycieczki artystyczno - towarzyskie, przyznawać stypendia i nagrody dla utalentowanej młodzieży, organizować i prowadzić społeczne ogniska muzyczne i baletowe, tworzyć bazę lokalową, materialną dla prowadzonej działalności.

Najistotniejszym aspektem działalności RTM jest kontynuacja cyklów koncertowych poświęconych jego patronowi. Wszystko zaczęło się jeszcze w roku 1981, kiedy podczas organizacji od podstaw Państwowej Szkoły Muzycznej I st., powstał zamysł obdarzenia jej imieniem wielkiego radzynianina – wirtuoza skrzypiec – Karola Lipińskiego. Gdy ówczesny dyrektor szkoły, Zygmunt Pietrzak, wysłał do Ministerstwa Kultury wniosek w tej sprawie, okazało się, że na tak zaszczytne imię świeżo upieczona placówka musi zasłużyć. Wówczas zrodziła się idea organizowania corocznie w murach pałacu Potockich koncertów poświęconych muzykowi w pałacu tym urodzonemu. Jednak dopiero w roku 1984 odbyła się pierwsza impreza, którą nazwano Dniami Karola Lipińskiego.

Wspomnianego wieczoru, 29 grudnia 1999 roku powstał Komitet Założycielski, który powołał do istnienia Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego. Towarzystwo powstało jako kontynuacja działalności Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dni Karola Lipińskiego. Impreza ta rozwijała się dotychczas pomyślnie, ale miała jeden mankament; komitet społeczny nie posiadał osobowość prawnej, co niejednokrotnie utrudniało pracę organizatorom obchodów, zwłaszcza w aspekcie finansowym.

Stowarzyszenie pragnące wspierać ideę propagowania muzyki wybitnych twórców jest obecnie najczęściej spotykaną formą mogącą posiadać osobowość prawną, a tym samym odegrać w tej dziedzinie praktyczną rolę.– uzasadniał swą inicjatywę Zygmunt Pietrzak.

Na spotkaniu założycielskim, odbytym w ów zimowy wieczór, Walne Zgromadzenie wybrało spośród swoich członków Zarząd Towarzystwa i Komisję Rewizyjną. Prezesem został Zygmunt Pietrzak, wiceprezesem Zbigniew Czuryło, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, skarbnikiem Danuta Grochowska, wieloletnia główna księgowa w resorcie oświaty, sekretarzem został Andrzej Kotyła, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr l. Członkami Zarządu zostali: Tadeusz Pietras (przewodniczący Rady Miasta, nauczyciel w LO), Witold Kowalczyk (prezes Spółdzielni Zakładu Pracy Chronionej „SIMENA” oraz Adam Świć (dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący Zdzisław Janus (dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych) oraz dwóch członków – Barbara Daniluk (nauczycielka PSM) i Wojciech Jankiewicz (emerytowany ppłk. Wojska Polskiego).

Urząd Miejski przydzielił Towarzystwu lokal po byłej aptece mieszczącej się niegdyś w pałacu Potockich wyposażony należycie (dzięki ZPCh „Simena” i GFN-PZZ) i PZU S.A. Inspektorat w Radzyniu Podlaskim.

29 marca 2004 r. Walne Zgromadzenie RTM, w oparciu o § 23 i 24 pkt1 Statutu Stowarzyszenia, w związku z upływem czteroletniej kadencji, dokonało wyboru członków Zarządu, który ukonstytuował się następująco:

  1. Pietrzak Zygmunt – Prezes Zarządu

  2. Sławecki Tadeusz – Wiceprezes Zarządu
  3. Grochowska Danuta – Skarbnik Zarządu
  4. Kotyła Andrzej – Sekretarz Zarządu
  5. Czuryło Zbigniew – Członek Zarządu
  6. Jeż Agnieszka – Członek Zarządu
  7. Kowalczyk Witold – Członek Zarządu.

W oparciu o art. 20 ust. 7 pkt a – d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.), Postanowieniem Sądu Rejonowego – Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie, RTM otrzymało status organizacji pożytku publicznego. W zasadniczy sposób ułatwia to przyjście stowarzyszeniu z pomocą finansową, do której serdecznie zapraszamy.

Funkcjonuje witryna internetowa Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego. Strona zawiera podstawowe informacje o działalności stowarzyszenia: założenia statutowe, władze, adres siedziby, kontakty, fragmenty muzyki Karola Lipińskiego, informacje o wydawnictwach (płyta i książka), informacje bieżące (koncerty, konkurs wiedzy o Karolu Lipińskim), fotografie z organizowanych koncertów.

STATUT RTMRTM